Privacyverklaring
Privacyverklaring Stichting Zikomo – versie oktober 2018
zikomo logo

1. Inleiding


Stichting Zikomo is een stichting zonder winstoogmerk die kleinschalige
projecten in Malawi ondersteunt. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en
dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen
die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.


2. Waarom verwerkt Stichting Zikomo persoonsgegevens?


Stichting Zikomo verwerkt persoonsgegevens van donateurs en belangstellenden voor het beheren
en voeren van de (financiële) administratie, het ontvangen van donaties en om Stichting Zikomo bij
personen onder de aandacht te brengen en van activiteiten van de stichting op de hoogte te kunnen
houden (dit laatste met name via onze nieuwsbrief).
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze doeleinden, tenzij er tussen een
ander doel en een of meerdere van bovenstaande doeleinden een nauwe verwantschap bestaat.


3. Persoonsgegevens die wij verwerken en de beveiliging daarvan


Gegevens die Stichting Zikomo (mogelijk) verwerkt zijn: voor- en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens van gebruikers over activiteiten op
onze website, IP adres en overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt
bijvoorbeeld mondeling of door middel van correspondentie. Alleen de bestuursleden en de
webmaster hebben toegang tot (een gedeelte van) deze gegevens. Stichting Zikomo heeft passende
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.


4. Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of totdat u een verzoek indient om de
gegevens te verwijderen. Alle persoonsgegevens van donateurs worden tot vijf jaar na de laatste
donatie bewaard. Na die vijf jaar of indien u eerder te kennen geeft geen nieuwsbrief te willen
ontvangen, wordt uw adres ook verwijderd van de verzend- of e-maillijst voor de nieuwsbrief. In de
financiële administratie worden alle gegevens bewaard gedurende de wettelijk bepaalde termijn.


5. Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan Stichting
Zikomo heeft verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan). Hieronder (onder punt 6) vindt u de contactgegevens.


6. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?


Indien u na het lezen van dit document vragen of klachten heeft dan kunt u contact met ons
opnemen door een e-mail te sturen naar onze penningmeester Gré Singer via
stichtingzikomo@hotmail.com.
Wordt een klacht niet naar behoren opgelost dan heeft u het recht deze in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).


7. Wijziging privacyverklaring


Stichting Zikomo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.
De meest recente versie van de privacyverklaring kan te allen tijde worden geraadpleegd via
http://www.stichtingzikomo.nl

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89