Jaarverslag 2010  
   
zikomo logo

JAARVERSLAG  STICHTING ZIKOMO OVER 2010.
Bestuurssamenstelling.
M.i.v. januari heeft Angela Reus ons bestuur versterkt. Angela heeft in 2009
via onze contacten aldaar 3 maanden vrijwilligerswerk gedaan in het Kalemba Hospital in Bangula.

Bestuurvergaderingen.
Hebben 4 keer plaats gevonden, met tussendoor veel mailcontact.

Financiën.
Zie overzicht.

Donateurs.
Op 31 december 2010 telde Stichting Zikomo 113 donateurs, waaronder 14 vaste donateurs die maandelijks automatisch een bedrag overmaken. We mochten 15 nieuwe donateurs welkom heten. Een mooie stijging welke vooral te maken heeft met ons nieuwe opgezette schoolproject.  Donateurs die de laatste 4 jaar geen donatie aan onze stichting hebben gedaan of zijn overleden, zijn uitgeschreven.

Publiciteit.
Ook dit jaar hebben alle donateurs weer 2 x een nieuwsbrief van ons ontvangen,  het zij per mail of per post. Onze website wordt steeds up to date gehouden. 
In februari en in mei heeft de schrijvende pers aandacht besteed aan de reis die Angela heeft gemaakt. Doel: geld inzamelen voor haar project om medische studenten te ondersteunen in hun opleiding. Ook blijven we deel uitmaken van het COS Drechterland.

AKTIVITEITEN.
15 januari.
LTO afdeling Stedebroec viert haar jaarlijkse oogstdankdag d.m.v. een eucharistieviering met een deurcollecte voor het goede doel. Deze keer werden
wij uitgenodigd om aanwezig te zijn en de opbrengst in ontvangst te nemen.
Gerrit en Geeske zijn er geweest en mochten een bedrag van € 238,02 in ont-
vangst nemen.

11 september.
Rabofietssponsortocht. Met 10 zeer enthousiaste deelnemers/neemsters fietsten we weer € 250,-- bij elkaar. De oom en tante van Geeske uit Amsterdam was met hun hele gezin aanwezig. 5 man sterk. Zikomo Kwambiri!

16 oktober.
Wereldvoedseldag en infomarkt in Hoogkarspel.
Ook dit jaar werd door het COS Drechterland weer een goede doelenmarkt geor-
ganiseerd. Deze keer  was gekozen voor binnen en wel in de Laurentiuskerk.
Er was een leuk rondje met kramen en er was de gehele dag door muziek. Het was weer goed om ons gezicht te laten zien. De opbrengst door de verkoop van kaarsen, kaarten en visspel was € 112,82.

15 november.
Presentatie Openbare Lagere School de Kraaienboom te Benningbroek. Daar deze school met een project over Afrika bezig was kwamen wij via via in beeld.
Gerrit en Nel en Gré zijn er heen geweest. Vooral de spullen die Gerrit en Nel hadden meegenomen, waaronder ook speelgoed, trokken veel belangstelling. Na wat beelden te hebben laten zien kwam er heel veel vragen naar boven. Wat hadden we een enthousiast publiek en wat hebben we ervan genoten. Mocht er
een inzameling komen n.a.v. dit Afrika project dan zullen we in aanmerking komen.

17 november.
Al heel lang terug waren we benaderd door de Vrouwen van Nu Oostwoud/
Midwoud of we een presentatie wilden geven. We waren allemaal aanwezig ook Bart, de zoon van Gré, die de film heeft gemaakt. Ook nu hadden we onze spullen weer uitgestald. Gerrit heeft met ondersteuning van beelden iets laten zien van zijn leven in Zambia. Geeske heeft iets verteld over Zikomo, en Angela bracht haar ervaringen in het Kalemba Hospital in Bangula naar voren. Ze deed een oproep om haar project om schoolgeld in te zamelen voor het bekostigen van de medische studie van een aantal studenten te steunen.

December.
Kerstaktie. Opbrengst € 2227,50

Nawoord.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal zusters uit Malawi in Nederland geweest en hebben bezoek gehad van Geeske en Gerrit. Dit persoonlijke contact is voor ons vooral belangrijk om weer duidelijk te krijgen wat er nodig is. Nu er al geruime tijd geen Nederlandse zusters meer actief zijn in Malawi komen we meer de cultuurverschillen tegen. Het schoolproject van Angela, welke dit jaar is ontstaan, met als doel medische studenten te ondersteunen wordt binnen onze stichting gerealiseerd, zij het op beperkte schaal. Ons hoofddoel is en blijft het ondersteunen van de bevolking in Malawi in hun eerste levensbehoeften.
Mede namens mijn medebestuursleden Geeske, Gerrit en Angela wil ik onze donateurs namens hen die onze noodzakelijk steun hebben ontvangen heel hartelijk bedanken. Een Afrikaans spreekwoord zegt: armoede is net als een leeuw, als je niet vecht, word je opgegeten. Wij blijven graag “vechten”.

Januari 2011, Gré Singer

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89