Jaarverslag stichting Zikomo over 2006
 
zikomo logo

BESTUURSSAMENSTELLING.
Het bestuur is in 2006 ongewijzigd gebleven t.w.
Geeske Ruitenberg voorzitter
Christine Baas secretaris
Gré Zielman-Singer penningmeester

BESTUURSVERGADERINGEN
Het voltallige bestuur heeft in 2006 6 x vergaderd.

FINANCIËN
Zie financiëel overzicht.
Op 4 januari hebben we van de Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente te Midwoud de opbrengst van een collecte t.w. 68,07 ontvangen.
In 2006 hebben we buiten de donaties van onze donateurs om 1 x een bedrag van 2000,-- ontvangen vanwege de organisatie van de jaarlijkse Westfries Dijkloop door de Rotary Drechterland waarvoor Zikomo was voorgedragen.
De slabonenverkoop door Wim Baas heeft 250,-- opgebracht.
De fietssponsortocht georganiseerd door de Rabobank op 2 september 2006 heeft 200,-- opgeleverd.
De opbrengst van de Markt van de Hoop op 30 september 2006 en de markt n.a.v. het COS weekend in Hoogkarspel van 13 t/m 15 oktober 2006 hebben samen 254,55 opgebracht.
Wederom zijn  in december de traditionele kerstkaarten vergezeld van de nieuwsbrief verstuurd. Opbrengst 1398,--
Op 17 en 20 december 2006 heeft het koor Four Winds in totaal 375,51 voor ons bij elkaar gezongen.

DONATEURS
Op 31 december 2006 telde Zikomo 84 donateurs, waaronder 13 donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Diegenen die in 2005 en 2006 niets hebben gedoneerd zijn uit ons bestand gehaald. Vandaar een daling van het aantal ten opzichte van 2005. In 2006 mochten we 18 nieuwe donateurs verwelkomen.

PUBLICITEIT
Ook dit jaar hebben we zoveel mogelijk de media benaderd.
In mei  hebben we aan alle donateurs onze nieuwsbrief toegezonden. Eveneens in december vergezeld van onze traditionele kerstkaart.

COS
De naam COS Venhuizen is in 2006 door de gemeentelijke fusie overgegaan in COS Drechterland. Gré was ook in 2006 hiervoor de contactpersoon. Door middel van het COS blijven we in kontakt met gelijkgezinden en krijgen we mogelijkheden om ons te profileren. Maar zeker ook meer kansen om ons netwerk uit te breiden. Hierbij betrokken blijven voorziet aan onze behoefte aan herkenning en betrokken zijn bij een groter geheel met het uiteindelijke doel om meer geld binnen te krijgen.

AKTIVITEITENOVERZICHT
23 April
De Westfriese Dijkloop werd wederom georganiseerd door de Rotary Drechterland. Zikomo was één van de 3 goede doelen waarvoor gelopen werd. Tijdens de uitreiking van het sponsorgeld werd ons een bedrag van 2000,-- overhandigd. Deze nominatie hadden we vooral te danken aan Jaap Molenaar, voorzitter van het COS en lid van de Rotary Drechterland.

Augustus. Slabonenverkoop door Wim Baas op Oosteinde 29 te Oostwoud.
Door mond-op mond reklame, heel mooi warm weer, maar ook door vermelding in de Gemeentebode en zeker ook de kwaliteit en de smaak,  was de opbrengst veel meer als vorig jaar. T.w. 250,--  Christine heeft hem  voor zijn vele werk een kleine attentie overhandigd. Wim heeft aangegeven dat hij het volgend jaar weer wil doen en dan het assortiment uitbreiden met snijbonen.

2 September Fiets-Sponsor-Tocht.
Dit jaar namen we voor het eerst deel aan deze aktiviteit van de Rabobank. Met 21 deelnemers/neemster namen we deel aan deze sportieve aktiviteit met als hoofddoel om onze kas te spekken. Vooral de families van ons alledrie waren rijk vertegenwoordigd en voor de inwendige mens  stond Christine langs de route. Het was een gezellige dag met mooi weer en zeker voor herhaling vatbaar. Opbrengst 200,--.

23-24 September Floralia in Midwoud.
Er lagen folders die wel werden meegenomen, maar er was die dag geen opbrengst.  Wel meer naamsbekendheid.

30 September Markt van de Hoop in Enkhuizen.
Op deze goede doelenmarkt waren we voor het eerst vertegenwoordigd. De plek waar we stonden was niet gunstig waardoor het aantal bezoekers aan onze kraam tegenviel. Wel zag onze kraam er goed verzorgd uit met o.a. een zelfgemaakt spandoek. We verkochten o.a. kaarsen en tevens kon men deelnemen aan het raden van een pot met maiskorrels, en voor de kinderen een vissenspel en grabbelen in de bek van een krokodil. Opbrengst 76,10. De organisatie gaf aan dat dit de laatste Markt van de Hoop was. Reden is dat de animo van het publiek sterk daalt. Er bestaan plannen om het in een andere vorm te gieten.

13-15 Oktober COS weekend in Hoogkarspel.
13 Oktober. Podium voor jonge wereldreizigers in de Ned. Herv. Kerk in Hoogkarspel. Belangstelling viel heel erg tegen.
14 Oktober. Forum in de Ned. Herv. Kerk in Hoogkarspel met aansluitend een markt waarbij alle stichtingen die zich binnen maar ook buiten het werkgebied van het COS Drechterland zich bevinden en geld inzamelen voor de Derde Wereld zich konden profileren. Deze keer hadden we een hele goede plek, namelijk bij de ingang van de Reigerspassage. We hanteerden dezelfde opzet als in Enkhuizen. Goede opbrengst. 178,45.
15 Oktober. Aandacht in de kerken rondom Wereldvoedseldag.
December. Ook dit jaar hielden we weer onze traditionele kerstkaartenaktie
17 en 20 December. Optredens door het koor Four Winds.
17 December. In de Ned. Herv. Kerk te Oostwoud. Opbrengst  207,73
20 December. Op koopavond in Hoorn ter verhoging van de kerstsfeer in de binnenstad.  In Charles Dickens kleding gehuld zong het koor traditionele kerstliederen en gingen Geeske en Gré( ook verkleed) met de “pet” rond. Jammergenoeg was er weinig drukte in de stad. Opbrengst 167,78.

DOELSTELLING
-Per jaar worden minimaal 5 nieuwe vaste donateurs geworven. Is niet gehaald.
-Op 1 januari van ieder jaar is minimaal 10% meer opbrengst als het jaar daarvoor. Dit doel is ruimschoots gehaald, maar dat heeft alles te maken met de eenmalige gift van 2000,-- van de Rotary Drechterland. De giften die we over het hele jaar door hebben ontvangen zijn in 2005 en 2006 hoegenaamd gelijkgebleven. T.w. in 2005 3533,50(inclusief een eenmalige extra gift van Oma Singer) en in 2006 3466,37.

NAWOORD
2006 was in alle opzichten een vruchtbaar jaar.
Bij deze wil ik al die lieve mensen die zich belangenloos voor onze stichting hebben ingezet heel hartelijk bedanken. Maar mijn grootste dank gaat uit naar mijn medebestuursleden Geeske en Christine die met hun inzet en enthousiasme er voor hebben gezorgd dat Zikomo dit jaar zo’n prachtig resultaat heeft behaald.

Januari 2006.

Gré Zielman,

 

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING ZIKOMO 2006

DEBET
DATUM
OMSCHRIJVING BEDRAG

04-01 
06-06 
06-07 
13-09 
21-09 
02-10 
16-10 
17-12 
21-12 
31-12

Gift kerk Ned. Herv.Gemeente Midwoud                                
Gift Rotary (Westfriese Dijkloop)                                          
Gift Rotary (Westfriese Dijkloop)                                               
Opbrengst slabonenverkoop                                                
Rabo-fietssponsortocht                                                        
Opbrengst Goede Doelenmarkt in Enkhuizen                          
Opbrengst COS weekend/Markt Hoogkarspel                          
Opbrengst optreden Four Winds (N.H. kerk Oostwoud)         
Opbrengst optreden Four Winds (kerstkoopavond Hoorn)      
Giften over 2006                                                                      

68,07
1000,--
1000,--
250,--
200,--
76,10
178,45
207,73
167,78
3431,37

  Totaal 6579,50

06-01   Donatie Missieprocuur   1400,--
02-02    Donatie Missieprocuur 450,--
02-02 06/01 Bijdrage Kamer van Koophandel 2006  21,61
11-05 06/02  2 ringbanden 3,90
26-05  06/03 Postzegels nieuwsbrief  7,80
26-05 06/04 Enveloppen nieuwsbrief  2,67
07/06    Donatie Missieprocuur  700,--
14-07   Donatie Missieprocuur (dijkloop)  2000,--
20-09   Donatie Missieprocuur  750,--
20-09 06/05 Eten en drinken Rabo-fietssponsortocht 17,05
02-10 06/06 Kraamhuur Goede Doelenmarkt Enkhuizen(30/09) 12,50
09-10 06/07 Taart prijswinnaar Goede Doelenmarkt Enkhuizen 5,25
16-10 06/08 Aanschaf kaarsen voor verkoop markten  51,50
23-10 06/09 Taart prijswinnaar Markt Hoogkarspel(14/10) 4,49
25-10   Donatie Missieprocuur 500,--
25-10 06/10 Aankoop prijsjes div. markten 15,87
04-12 06/11 Kopieerkosten kerstkaarten en nieuwsbrieven 37,20
21-12 06/12 Kopieerkosten visitekaartjes  32,62
22-12   Donatie Missieprocuur 850,--
       
    Kosten telebankieren over 2006   117,93
       
    Totaal  6980,39

Saldo 31-12-2005  1241,03
Debet  6579,50
  ======
   7820,53
   
Credit    6980,39
  ======
Saldo 31-12-2006 840,14

In totaal is er in 2006  6650,-- overgemaakt aan de Missieprocuur te Amersfoort.
Overheadkosten 6579,50 : 330,39 = 5,02%
N.B. Bankkosten worden meegenomen in het financiele verslag van het jaar waarin ze geboekt zijn ook al betreffen ze het voorgaande jaar.

JANUARI 2007, Gré Zielman

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89