Jaarverslag 2007  
   
zikomo logo

JAARVERSLAG STICHTING ZIKOMO OVER 2007

BESTUURSSAMENSTELLING.
Is ten opzichte van 2006 onveranderd gebleven.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Het voltallige bestuur heeft in 2007 4 x vergaderd.
Het blijkt dat al meer lopende zaken per mail worden afgehandeld.

FINANCIËN.
Zie overzicht.

DONATEURS.
Op 31 december 2007 telde Zikomo 105 donateurs, waaronder 13 donateurs die maandelijks
een bedrag overmaken. Vorig jaar is tijdens een bestuursvergadering besloten om diegenen
die al 3 jaar niets hebben overgemaakt in onderling overleg uit ons bestand te halen. Vandaar een hoger aantal donateurs dan vorig jaar.
In 2007 mochten we 8 nieuwe donateurs verwelkomen. Daarnaast ontvangen we donaties tijdens activiteiten.

PUBLICITEIT.
Gewoontegetrouw hebben we aan onze donateurs weer 2 x een nieuwsbrief verzonden. In december
vergezeld van onze met veel zorg uitgekozen kerstkaart.
In december is onze website, die gemaakt is door Bart Zielman de lucht in gegaan. Wij zijn heel trots op
het resultaat. De naam luidt: www.stichtingzikomo.nl.
Naast de gemeentebode(dorpskrant van Oost-en Midwoud) hebben we zoveel mogelijk de publiciteit gezocht in dag-en weekbladen. Met als hoogtepunt een interview met Christine in het verslag van het wereldvoedselweekend in het Dagblad voor West-Friesland in oktober 2007.

COS.
Ook in 2007 waren we betrokken bij de activiteiten van het COS(zie jaarverslag 2006). Zikomo heeft zich weer ingezet voor de organisatie van het wereldvoedselweekend welke gehouden werd van 12 t/m 14 oktober 2007 in Hoogkarspel. Gré heeft hierover verschillende vergaderingen bijgewoond, en weer ervaren hoe belangrijk het is voor een kleinschalige stichting zoals Zikomo om betrokken te zijn bij een groter geheel.

ACTIVITEITENOVERZICHT.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de gehouden activiteiten. Een uitgebreid verslag hierover vindt u in onze nieuwsbrieven van 2007

JANUARI. OPTREDEN FOUR WINDS.
De laatste van een serie van 4.
Opbrengst € 235,27
MEI  FOTO-EXPOSITIE.
In het gemeentehuis van Venhuizen heeft het COS Drechterland een foto-expositie georganiseerd met een groot aantal in onze regio actieve ontwikkelings-organisaties d.m.v. een drietal foto's plus informatie. Deze expositie werd op 9 mei 2007 geopend door wethouder D. te Grotenhuis.
AUGUSTUS SLABONENVERKOOP
Op Oosteinde 29 te Oostwoud door Wim Baas. De oogst viel erg tegen en woog niet op tegen alle tijd die er in gestopt is. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. Wim zal deze ludieke actie dan ook niet voortzetten.
Dankjewel Wim voor het vele werk.
Opbrengst € 140,-
SEPTEMBER Op 1 september vond weer de RABO-FIETSSPONSORTOCHT plaats.
Dit jaar namen we voor de 2e keer deel aan deze fietstocht.
Door een communicatiefout waren er geen 20 maar 21 deelnemers aan de start. Geen punt. Iedereen fietste gewoon mee. Het was toch immers voor het goeie doel. Na afloop was de conclusie: we doen volgend jaar weer mee. Alle deelnemers nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Opbrengst € 200,--
OKTOBER WERELDVOEDSELWEEKEND
van 12-14 oktober 2007 in Hoogkarspel.
Georganiseerd door het COS Drechterland.
12 oktober - Mondiale maaltijd en jonge wereldreizigers
13 oktober – Goede doelenmarkt op het Raadhuisplein in Hoogkarspel
Opbrengst € 92,--
14 oktober – Aandacht voor wereldvoedseldag in de Westfriese kerken.
DECEMBER KERSTAKTIE
Opbrengst € 2066,--

OVERIGE ACTIVITEITEN.
- Het afgelopen half jaar heeft Stichting Zikomo ansichtkaarten ontworpen en laten drukken voor de ver-
  koop. Er zijn 8 prachtige afbeeldingen uit Malawi uitgezocht en op de achterzijde bedrukt met het Ziko-
  mo-logo. Eén kaart kost slechts € 0,50 en een heel setje van 8 kaarten € 3,50. Bestellen kan via ons
  emailadres stichtingzikomo@hotmail.com.
- Wim Baas heeft een boek geschreven in het Westfries met de titel: “Dut is ’t den”. In dit boek be-
  vindt zich een boekenlegger met daarop de naam van onze stichting. Voor elk verkocht boek wordt € 1,--
  gedoneerd aan stichting Zikomo. Wat een mooi initiatief!

DOELEN 2007.
1. De opbrengst is gelijk of hoger dan in 2006.                     Is niet gehaald(zie financieel overzicht)
2. Er is een website aanwezig                                               Is gehaald
3. Er wordt minimaal één eigen product ontwikkeld              Is gehaald

NAWOORD.
In 2007 is onze naamsbekendheid vergroot en voor meer mensen een begrip geworden, en daar zijn we heel blij mee. Vooral het vertrouwen van onze donateurs geeft ons steeds weer de energie om ons te blijven inzetten.

Op zondag 16 september zijn er 3 zusters bij Geeske op bezoek geweest. Er is gesproken over de actuele situatie in Malawi.

Als bestuur komen we steeds weer tegen dat het contact met Malawi soms moeizaam verloopt. Dat heeft vooral te maken met cultuurverschillen maar ook door het regelmatig uitvallen van de stroom zodat er geen telefoon-of internetverkeer kan plaats vinden. Geeske kent dit probleem en vindt steeds weer het geduld om contact te zoeken. We houden de vinger aan de pols en willen verantwoording over de bedragen die zijn overgemaakt. Maar ook is er steeds overleg waaraan het geld het beste besteed kan worden. In overleg nemen wij daarin een beslissing.

Als slot wil ik alle mensen die er steeds weer voor kiezen om geld naar Zikomo over te maken nogmaals namens de bevolking van Malawi heel hartelijk bedanken.
Ik wil eindigen met de zin die Zr. Clara ons schreef: “Thank you very much for your generous heart. The people are very happy and grateful”

JANUARI 2008
Gré Zielman

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89